Service voorwaarden

In deze Terms of Service (hierna: TOS) is vastgelegd onder welke voorwaarden de klant gebruik mag maken van de Diensten van Your Research.

1. Definities

1.1 “Diensten”: alle Diensten die Your Research aan de klant worden aangeboden door middel van de app, webapp, portal, supportsysteem en website van Your Research.

1.2 “Fout”: een substantiële fout waardoor de Diensten niet voldoen aan de functionele of technische specificaties en waardoor het redelijkerwijze niet mogelijk is om de Diensten te gebruiken. Fouten dienen altijd reproduceerbaar te zijn.

1.3 “Gebruiker”: de natuurlijke persoon die middels een gebruikersnaam en wachtwoord toegang heeft tot de Diensten.

1.4 “Overeenkomst”: de door de klant ondertekende offerte, inclusief de laatste versie van deze TOS.

1.5 “Update”: technische verbeteringen en het herstellen van Fouten binnen de modules die klant gekocht heeft.

2. Gebruik van de Diensten

2.1 Your Research verleent aan haar klant een niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van de door Your Research aangeboden Diensten om medisch onderzoek te doen of daaraan deel te nemen. Het gebruiksrecht is beperkt tot het aantal modules en licenties dat is overeengekomen in de door de klant ondertekende offerte.

2.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de Diensten door de Gebruikers. Het is niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving. Het is verder niet toegestaan om de Diensten op zodanige wijze te gebruiken dat andere Gebruikers overlast ervaren of op enige manier schade kan ontstaan aan de systemen en het netwerk van Your Research.

2.3 Als Your Research op enig moment vaststelt dat de klant of haar Gebruikers de TOS overtreden, zal een waarschuwing volgen. Als de overtreding daarna niet wordt beëindigd of er sprake is van een urgente situatie, heeft Your Research het recht om in te grijpen en de overtreding alsnog te beëindigen. Your Research kan de schade als gevolg van overtredingen van deze TOS op de klant verhalen.

2.4 Your Research heeft alle Diensten voorzien van loggingsfunctionaliteit die het gebruik van de Diensten en de naleving van de TOS analyseert.

3. Beschikbaarheid & Updates

3.1 Your Research zal zich inspannen om de Diensten zoveel mogelijk beschikbaar en zonder Fouten te laten zijn, maar kan geen onderbroken beschikbaarheid of Foutloosheid garanderen. Eventuele Fouten worden zoveel mogelijk opgespoord en hersteld maar Your Research kan niet garanderen dat alle Fouten worden hersteld.

3.2 Regulier onderhoud en Updates aan de Diensten vindt doorlopend plaats. Wanneer dit naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Your Research dit zoveel mogelijk buiten kantoortijden doen. Indien mogelijk zal de klant hierover vooraf worden geïnformeerd. In urgente situaties kan het onderhoud ook tijdens kantoortijden en zonder voorafgaande melding worden uitgevoerd.

3.3 Ten behoeve van de zekerstelling van de data worden door Your Research periodiek back-ups gemaakt. De back-up frequentie voor transaction logs is elke 5-10 minuten, voor differential back-ups elke 12-24 uur en voor full back-ups elke week. Deze back-ups worden zes maanden bewaard en zijn op verzoek beschikbaar. Oudere data is alleen beschikbaar als de klant en Your Research hierover expliciete en schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

4. Intellectuele eigendom

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten en informatie die binnen de Diensten door Your Research beschikbaar wordt gesteld berusten bij Your Research en mogen zonder schriftelijke toestemming van Your Research op geen enkele andere wijze worden gebruikt dan binnen het kader van deze TOS.

4.2 Alle data die door de klant en haar Gebruikers wordt opgeslagen en gebruikt via de Diensten van Your Research blijft het eigendom van de klant of de Gebruikers. Your Research heeft wel een gebruiksrecht om deze data te gebruiken ter verbetering van haar Diensten.

4.3 Your Research heeft het recht om de naam en het logo van de klant op haar website en in andere marketingmaterialen te vermelden.

4.4 Met inachtneming van de beperking van aansprakelijkheid, vrijwaart Your Research de klant tegen claims van derden dat het gebruik van de Diensten inbreuk zou maken op intellectuele eigendomsrechten van die derde. Deze vrijwaring geldt alleen als de klant Your Research onmiddellijk informeert over de claim; de afhandeling van de claim geheel overlaat aan Your Research en alle medewerking verleent aan Your Research om zich tegen de claim te verweren. Deze vrijwaring geldt niet als de claim het gevolg is van gebruik van de Diensten op een manier die in strijd is met de TOS of wanneer de klant of een derde wijzigingen heeft aangebracht aan de Diensten. In het geval van een claim heeft Your Research het recht om naar eigen inzicht ervoor te zorgen dat de klant de Diensten al dan niet in gewijzigde vorm kan blijven gebruiken of gebruik kan maken van een vervangende dienst.

4.5 Bij het ontwikkelen van de Diensten maakt Your Research gebruik van open source code van derden waarop naast deze gebruiksvoorwaarden aparte licentievoorwaarden van toepassing zijn. Op verzoek informeert Your Research de klant over deze licentievoorwaarden.

5. Prijzen en betaling

5.1 De vergoeding voor het gebruik van de Diensten is afhankelijk van het aantal modules en het licentiemodel. Het licentiemodel en de prijzen die gelden bij de totstandkoming van de Overeenkomst zijn in de door de klant ondertekende offerte opgenomen. De manier van facturatie is vastgelegd in de door de klant ondertekende offerte.

5.2 De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 10 dagen na de factuurdatum bij Your Research bekend te zijn. Daarna geldt een factuur als geaccepteerd.

5.3 De betalingstermijn is een fatale termijn: bij het verstrijken van de betalingstermijn is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de klant de wettelijke handelsrente verschuldigd. Ook is de klant dan incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 250,00. Wanneer een klant 14 dagen in gebreke blijft met het betalen van de gebruikersvergoeding, heeft Your Research het recht om na een voorafgaande melding de beschikbaarheid van de Diensten op te schorten zonder dat hiermee sprake is van een inbreuk op deze Overeenkomst totdat de klant al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.4 Your Research heeft het recht om jaarlijks de prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan het inflatiepercentage zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Klanten zullen hierover bij het ingaan van de verhoging worden geïnformeerd.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Your Research voor schade is beperkt tot het factuurbedrag dat de klant zes maanden voorafgaande aan schadeveroorzakende gebeurtenis aan Your Research heeft betaald.

6.2 Your Research is alleen aansprakelijk voor directe schade. Indirecte schade en schade als gevolg van een schending van de TOS door de Gebruikers of overmacht zijn uitgesloten. Klant vrijwaart Your Research van aanspraken van derden die het gevolg zijn van een schending van TOS.

6.3 De Diensten van Your Research zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies en alleen ter ondersteuningen van de klant en de Gebruikers. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de aan Gebruikers aanboden informatie, de inrichting van processen en de onderzoeksresultaten berust daarom nooit bij Your Research.

6.4 Het recht op schadevergoeding vervalt indien schade niet binnen twee maanden na ontdekking bij Your Research wordt gemeld. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Your Research één jaar.

7. Geheimhouding & privacy

7.1 Beide partijen zullen gedurende de looptijd van de TOS geheimhouding betrachten met betrekking tot alle informatie die men van elkaar ontvangt en waarvan men redelijkerwijze mag veronderstellen dat deze vertrouwelijk is. Daarnaast mag de vertrouwelijke informatie alleen ter uitvoering van deze Overeenkomst worden gebruikt. Deze verplichting heeft geen betrekking op vertrouwelijke informatie die al openbaar is of in het kader van een wettelijke verplichting aan een derde dient te worden verstrekt.

7.2 Voor zover Your Research door het ter beschikking stellen van de Diensten als een verwerker in de zin van de GDPR kan worden aangemerkt, gelden de volgende bepalingen:

  1. a. Your Research zal persoonsgegevens alleen verwerken ter uitvoering van deze TOS en met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving;
  1. b. Your Research zal alleen subverwerkers betrekken indien die noodzakelijk is ter uitvoering van deze TOS en zal geen persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de werkingssfeer van de GDPR;
  1. c. Door Your Research zijn passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens genomen, waaronder certificering conform ISO 27001- en NEN 7510. Your Research spant zich in om gedurende de looptijd van de Overeenkomst gecertificeerd te blijven;
  1. d. Your Research zal waar mogelijk meewerken bij het faciliteren van verzoeken van betrokkenen in het kader van hun rechten onder de GDPR maar mag redelijke kosten hiervoor in rekening brengen bij de klant.
  1. e. De klant zal Your Research vrijwaren voor alle aanspraken van derden die tegen Your Research worden ingesteld met betrekking tot een aan de klant toe te rekenen schending van de toepasselijke privacywetgeving.
8. Looptijd & opzegging

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in de door de klant ondertekende offerte gaat de Overeenkomst in na ondertekening van de klant en heeft een looptijd van één jaar. De Overeenkomst wordt daarna stilzwijgend verlengd met de dezelfde periode tenzij de klant de Overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

8.2 Wanneer een klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst extra licenties aanschaft, zal de looptijd van deze extra licenties worden gelijkgetrokken met de looptijd van de oorspronkelijke licenties zodat er steeds sprake is van één looptijd voor de gehele Overeenkomst.

8.3 Beide partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen als:

  1. a. De andere partij verplichtingen uit de Overeenkomst na een schriftelijke ingebrekestelling voorzien van een redelijke nakomingstermijn nog steeds niet nakomt;
  1. b. De andere partij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt;
  1. c. Als er sprake is van een overmacht situatie die langer dan drie maanden duurt en dit opzegging rechtvaardigt.

8.4 Na het opzeggen van de Overeenkomst heeft de klant nog een maand de mogelijkheid alle data te exporteren. Daarna wordt de toegang tot de Diensten afgesloten en alle data verwijderd en vernietigd.

8.5 In geval van beëindiging van de Overeenkomst en/of verloop ervan, om welke reden dan ook, worden alle onderhanden werkzaamheden en openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en verschuldigd door de Klant, en zullen alle vergoedingen die de Klant op grond van deze Overeenkomst heeft betaald in geen geval worden terugbetaald of anderszins ongedaan worden gemaakt.

9. Overig

9.1 Wijziging van de Overeenkomst of bijlages is mogelijk, mits dit schriftelijk gebeurt. Een nieuwe Overeenkomst of bijlage prevaleert steeds boven een oudere versie. Bij een tegenstrijdigheid tussen de door de klant ondertekende offerte en de TOS prevaleert de ondertekende offerte.

9.2 Eventuele nietigheid van bepalingen uit deze Overeenkomst tast de geldigheid van de rest van de Overeenkomst niet aan. Partijen zullen dan in overleg treden en de nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk recht doen aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen.

9.3 Beide partijen hebben het recht om de Overeenkomst in het kader van een overdracht van de onderneming aan een derde over te dragen, mits de andere partij hierover wordt geïnformeerd.

9.4 Een overmacht situatie resulteert niet in een schending van deze Overeenkomst als de partij die zich hierop beroept alle redelijke maatregelen heeft genomen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen en de overmacht situatie niet het gevolg is van het feit dat de partij redelijke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van de overmacht situatie niet heeft genomen. De partij die zich beroept op overmacht zal de andere partij hierover zo spoedig mogelijk informeren.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Bij het ontstaan van een geschil zullen partijen eerst met elkaar naar een mogelijk oplossing zoeken. Lukt dat niet, dan zal het geschil aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland worden voorgelegd.

Versie 20200128